• Bidra till en värld utan fattigdom genom utbildning

Integritetspolicy för FOCUS

Integritetspolicy FOCUS

Senast uppdaterad 220916

Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till den svenska stiftelsen Stiftelsen Dispurse (”Stiftelsen” eller ”Stiftelsen Dispurse”) genom appen FOCUS (“Appen” eller “FOCUS”).  Stiftelsen Dispurse vill med denna integritetspolicy visa hur Stiftelsen säkerställer att, när du laddar ner och använder Appen FOCUS, dina personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning 2016/679/EG (”GDPR”).  Stiftelsen Dispurse värnar om din personliga integritet och anser att personlig integritet är av största vikt. Stiftelsen tar därför din integritet på högsta allvar.

I denna integritetspolicy avser "personuppgifter" personligt identifierbar information som specifikt identifierar eller kan identifiera dig som individ.

I de fall du inte väljer att dela personuppgifter med oss kan vissa tjänster bli begränsade eller ej kunna erhållas alls.

I denna integritetspolicy:

 1. ALLMÄNT
 2. PERSONUPPGIFTSANSVARIG
 3. PERSONUPPGIFTER SOM LAGRAS OCH PÅ VILKA GRUNDER
 4. LAGRINGSTID
 5. SKYDDET OCH DELNING AV DINA PERSONUPPGIFTER
 6. DINA RÄTTIGHETER

 

1 . ALLMÄNT

Denna integritetspolicy redogör hur Stiftelsen Dispurse behandlar, lagrar och delar dina personuppgifter när du använder Stiftelsens App FOCUS. Denna integritetspolicy beskriver också dina rättigheter och hur du kan utnyttja dina rättigheter gentemot Stiftelsen.

Stiftelsen Dispurse kan från tid till annan ändra denna integritetspolicy som svar på ändrade juridiska, tekniska eller affärsmässiga skäl och utveckling. Om så sker, kommer Stiftelsen att publicera den justerade integritetspolicyn på vår hemsida www.dispurse.org samt i informationssidan för Appen i Google Play. Om vi ​​gör väsentliga ändringar kommer vi att meddela dig genom att ändra datumet högst upp i denna integritetspolicy och, beroende på de specifika ändringarna, kan vi ge dig ytterligare meddelandet om detta.

Vi uppmanar dig att du håller dig uppdaterad om ändringar.

 

 1. 2. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Den svenskregistrerade stiftelsen Stiftelsen Dispurse, org.nr. 863500-7340, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är därmed ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Om du har frågor om hur Stiftelsen hanterar dina personuppgifter eller om du vill nyttja dina rättigheter kontaktar du enklast Stiftelsen via e-post på kontakt@dispurse.org (för svensktalande) samt contact@dispurse.org (för övriga språk).

 

 1. PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS OCH PÅ VILKA GRUNDER

Stiftelsen Dispurses policy innebär att vi sparar och hanterar så få av dina uppgifter som möjligt. Följande personuppgifter kommer Stiftelsen Dispurse att samla in från dig när du använder  Stiftelsen Dispurses App FOCUS.

 • För- och efternamn
 • Personnummer
 • IP-adress
 • Information om din användning av Appen, inklusive men inte uteslutande, hur du interagerar i Appen och dina resultat
 • Övrig information du lämnar till Stiftelsen såsom meddelanden, foton eller annat.

När du använder Appen FOCUS

IP-adress och interaktion

När du använder FOCUS samlar Stiftelsen automatiskt in viss information från dig och/eller din enhet (vilket kan anses vara personlig information enligt tillämpliga dataskyddslagar) såsom IP-adress eller interaktion i Appen. Detta gör Stiftelsen med den rättsliga grunden berättigat intresse där Stiftelsen har ett tungt vägande intresse av att kunna ha möjlighet att felsöka och vidta tekniska åtgärder och utveckla om så skulle behövas eller önskas. Stiftelsen bedömer att detta intresse väger tyngre än den registrerades intresse av personuppgiftsskydd.

 

Namn och personnummer

För att vi ska kunna tillhandahålla tjänsten i FOCUS till dig behöver du tillhandahålla ditt för- och efternamn, samt personnummer, till oss. Detta baseras på de lagliga grunderna för att uppfylla avtalet med dig, där vi åtar oss att erbjuda utbildning, uppföljning och lagenliga certifikat, samt att uppfylla de lagkrav som åligger Stiftelsen.

 

Interaktion och resultat

Vid användning av Appen samlar Stiftelsen in information hur du interagerar och dina resultat. Detta görs på den lagliga grunden för att uppfylla avtalet, som enligt ovan i huvudsakliga drag handlar om att erbjuda utbildning, uppföljning och lagenliga certifikat, med dig samt att uppfylla de lagkrav som åligger Stiftelsen.

 

Annat innehåll tillhandahållet av dig

För de fall du laddar upp annat innehåll i Appen såsom en profilbild behandlar Stiftelsen detta baserat på den lagliga grunden samtycke.

 

 1. LAGRINGSTID

Stiftelsen Dispurse lagrar personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att uppfylla de mål för vilka uppgifterna samlades in eller så länge företaget är skyldigt att lagra personuppgifter i enlighet med lag såsom exempelvis de lagar som krävs för att tillhandahålla Appen och certifikaten.

Vi lagrar ditt för- och efternamn, ditt personnummer, information om din användning av Appen, inklusive men inte uteslutande, hur du interagerar i Appen och dina resultat under tiden du använder tjänsten och fem (5) år efter du slutfört tjänsten eller i övrigt meddelat att du inte önskar fortsätta. Lagringen sker för att kunna uppfylla avtalet med dig om att tillhandahålla certifikat. Efter denna tidsperiod raderas eller anonymiseras dina personuppgifter.

Information om din IP-adress och annan teknisk information om din enhet raderas senast fjorton (14) dagar efter att vi erhållit informationen.

I vissa fall kan personuppgifter lagras längre för att skydda företagets juridiska intressen, eller i enlighet med gällande lagstiftning. Personuppgifterna raderas sedan.

 

 1. SKYDDET OCH DELNING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Generellt

För att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss har Stiftelsen vidtagit de säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

Stiftelsen samlar in och behandlar personuppgifter på frivillig basis och det handlar inte om att sälja dina personuppgifter till tredje part. Personuppgifter kan dock ibland lämnas ut i enlighet med tillämplig lagstiftning och denna integritetspolicy.

Stiftelsen Dispurse kan dela personlig information med tredje part i de fall du har samtyckt eller om det finns en annan rättslig grund för sådan hantering. Stiftelsen medger dock att detta bör göras restriktivt. Stiftelsen vidtar i sådana fall alltid nödvändiga åtgärder för att dina uppgifter ska hanteras på ett säkert sätt.

 

Särskild delning

Personuppgifter avseende för- och efternamn samt personnummer kommer att delas med Stiftelsens dotterstiftelse i Peru för att kunna fullgöra avtalet med dig då dotterstiftelsen bedriver operativ verksamhet på Stiftelsens vägnar. Andra aktörer kan även anlitas för samma syfte, där då personuppgifter kan komma att delas. Användaren bör vara medveten om att regler utanför EU / EES kan innebära mindre skydd för dina personuppgifter.

Personuppgifter kan också komma att delas med IT-leverantörer och molntjänster, vilka kan vara baserade utanför EU/EES. Personuppgifter kan också komma att delas med myndigheter för att fullgöra lagkrav.

 

Skydd vid delning utanför EU/EES

Vid de fall dina personuppgifter kommer behöva överföras och lagras utanför EU / EES väljer Stiftelsen dessa leverantörer med största omsorg och med avseende på din integritet. Likväl ser Stiftelsen till att personuppgifterna hanteras på säkrast möjliga sätt.

Stiftelsen Dispurse kommer också att vidta alla nödvändiga säkerhetsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en tillräcklig skyddsnivå (till exempel med hjälp av godkända standardklausuler och ytterligare lämpliga skyddsåtgärder).

Du kan läsa mer om standard avtalsklausulerna och erhålla en kopia på:

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_sv

 

 1. DINA RÄTTIGHETER

 Kostnadsfritt registerutdrag

Under förutsättning att Stiftelsen Dispurse är personuppgiftsansvarig har du, när som helst, rätt att kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter och information om varifrån dessa personuppgifter har inhämtats, samt till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har även rätt att få reda på förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering). Begäran om att få ta del av sådan information skall vara skriftlig och skickas till Stiftelsen Dispurse på den adress som anges nedan under rubriken ”Personuppgiftsansvarig”.

 

Dataportabilitet

Du har rätt till dataportabilitet, det vill säga en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

 

Rätta och radera

Stiftelsen Dispurse kommer att på din begäran eller eget initiativ rätta, avidentifiera, komplettera eller radera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Stiftelsen är i vissa fall skyldig att behandla dina personuppgifter trots att du har begärt att dessa ska tas bort, exempelvis vid rätten till yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

 

Begränsa användning

Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att de i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

 

Återkalla samtycke

I de fall du tidigare har lämnat samtycke till behandling av dina personuppgifter, har du rätt att återkalla det samtycket såväl muntligt som skriftligt.

 

Automatiskt beslutsfattande

Du har rätt att invända mot behandling som enbart bygger på automatiserat beslutsfattande (vilket inkluderar profilering), när det beslutsfattandet har en juridisk effekt på dig eller på annat sätt påverkar dig väsentligt.

Vi ägnar oss inte åt helt automatiserat beslutsfattande som har en juridisk eller på annat sätt betydande effekt med hjälp av kunddata.

 

Utöva rättigheter, ställa frågor eller ge klagomål

Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter, om du har några frågor angående personuppgifter som innehas av Stiftelsen, om du frågor om denna integritetspolicy eller om du är missnöjd med Stiftelsens behandling av dina personuppgifter, tveka inte att kontakta Stiftelsen Dispurse, vars kontaktuppgifter finns under punkt 2 i denna policy.

Observera att även om du invänder mot viss behandling av personuppgifter kan vi fortfarande utföra den relevanta behandlingen om det är tillåtet eller krävs enligt lag, till exempel för att kunna uppfylla juridiska eller avtalsenliga krav.

Du har alltid rätt att lämna in ett klagomål till relevant tillsynsmyndighet, särskilt där du bor, arbetar eller där en påstådd överträdelse av GDPR har inträffat. Du hittar relevant myndighet i ditt land här:

http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm