• Bidra till en värld utan fattigdom genom utbildning

FOCUS

FOCUS vill erbjuda kvinnor möjligheten att utveckla en grundläggande litteracitet

FOCUS är ett adaptivt läromedel, förpackad i en applikation, som tillsammans med vår metodik och undervisningsmaterial, skall ge våra deltagare möjligheter till att utveckla en grundläggande litteracitet som är funktionell, digital och kritisk. 

Innehållet i FOCUS är anpassat för kvinnor som har begränsad erfarenhet av formell skola och utvecklas ständigt. Utvecklingen av FOCUS startade år 2012 och utvecklingen är användardriven genom att nya versioner testas med målgruppen vars feedback ligger till grund för de justeringar och anpassningar som görs.

Vi strävar efter att anpassa vår utbildning utifrån deltagarnas förutsättningar och behov.  Våra deltagare är vuxna med ansvar för familj och försörjning och har ofta svårt att delta på bestämda tider och platser. Tack vare tekniken kan fler kvinnor få möjlighet att utbilda sig då de kan studera på platser och tider som passar deras livssituation.

FOCUS är publicerad på Google Play

FOCUS- en mikrovärld 

I början av år 2020 introducerade vi konceptet ”Marias värld” i FOCUS. I Marias värld får deltagaren möta huvudpersonen Maria Sanchez och följa hennes liv i den fiktiva byn Altamayo med omnejd.  

María Sanchez i FOCUS

Maria representerar vår primära målgrupp och är den person som våra deltagare får följa genom utbildningen. Genom införandet av Maria och hennes värld vill vi erbjuda ett meningsfullt och användbart innehåll där deltagarna får möjlighet att ta utgångspunkt i sina språkliga, sociokulturella och litteracitetsanknutna erfarenheter.

Texter i FOCUS

I FOCUS får deltagarna möjlighet att arbeta med en rad vardagsnära texter som de själva uppgett att de vill lära sig att hantera såsom identitetskort, brev, recept, sms och en formell ansökan. 

Identitetskort
Identitetskort
Brev
Brev
Recept
Recept
SMS
SMS
Formell ansökan
Formell ansökan

FOCUS och det kompletterande materialet

Det kompletterande undervisningsmaterialet är utvecklat för att komplettera och fördjupa deltagarnas digitala arbete i FOCUS och följer i princip FOCUS innehåll. Materialet ger varje enskild deltagare ytterligare möjligheter att utveckla sin litteracitet.  Både individuellt och tillsammans med andra i grupp, får de medvetet arbeta med olika litteracitetspraktiker i kombination med arbetet i FOCUS.

De fyra individuella häftena, som är riktade direkt till varje deltagare, ger dem möjlighet till konkret färdighetsträning med papper och penna. Med ett anpassat kontextualiserat innehåll, kan varje deltagare själv konkret komplettera den digitalt baserade läs- och skrivutveckling som parallellt pågår i FOCUS.

De fyra olika grupphäftena, som är riktade till handledaren, består av förslag och underlag för ett gemensamt arbete med konkret och vardagsnära material i grupp. Detta ger möjlighet för deltagarna att tillsammans få fokusera på att diskutera och reflektera kring olika typer av aktuella och engagerande texter och ämnen. Det kan till exempel handla om hur man bäst lagar näringsriktig mat för att undvika anemi eller sätt att motverka och undvika våld i nära relationer.  

Deltagare vid gruppträffar i Cajamarca
Deltagare vid gruppträffar i Cajamarca
Deltagare vid gruppträffar i Cajamarca
Deltagare vid gruppträffar i Cajamarca
Deltagare vid gruppträffar i Puylucana
Deltagare vid gruppträffar i Puylucana

Utvärdering av FOCUS och de kompletterande materialen

Vårt arbete drivs av ett starkt intresse att lära oss mer om och undersöka effekten av FOCUS och de kompletterande materialen vilket under 2022 ledde till att vi initierade en forskningsbaserad utvärdering tillsammans med två forskare.

Syftet med studien var att undersöka deltagarnas upplevelse användbarhet och meningsfullhet i relation till FOCUS och materialen samt undersöka om det kan skönjas en eventuell effekt på lärande hos deltagarna efter genomgången utbildning.

 

Deltagare i den forskningsbaserade utvärderingen

De preliminära resultaten visar mycket fina resultat där 9 av 10 deltagare efter genomgången utbildning kan läsa, skriva på en grundläggande nivå.  Deltagarna uppger vidare effekter så som ökad självständighet samt ökad möjlighet att förflytta sig genom att man numera kan läsa på skyltar och navigera i sitt närområde samt vågar åka utanför sitt närområde. Andra effekter som deltagarna uppgav var att man upplevde en ökad delaktighet i sina barns liv samt ökade möjligheter till ekonomisk försörjning. De slutliga resultaten beräknas publiceras under 2024. 

Under 2024 fortsätter vi att arbeta tillsammans med forskare för att undersöka effekterna av vårt program, detta för att kunna säkra att vi gör rätt saker men också för att få underlag för att  justera och förbättra innehållet i FOCUS och de kompletterande materialen för ökad effekt. 

Möt Maria Clotilde, en av våra tidigare deltagare

DispurseSynch

FOCUS- appen är utvecklad för att användas på surfplattor och tack vare vår egenutvecklade app DispurseSynch kan vi synkronisera utan internet. Detta innebär att våra deltagare inte behöver ha internettillgång för att arbeta i FOCUS och att handledare kan synkronisera deltagarnas progress på platser utan tillgång till internet.

DispurseAdmin

Genom vårt egenutvecklade administrativa system, DispurseAdmin, kan vi följa deltagarens väg genom utbildningen, vilka övningar de arbetar med och hur det går för dem. Vi kan också se när deltagare stöter på utmaningar och kan då stötta deltagaren att ta sig vidare.  Det är också i DispurseAdmin som man kan ladda ned diplom till deltagare som fullgjort utbildningen.

Vår pedagogik

Vi ser det som vår uppgift att erbjuda våra deltagare en utbildning präglad av ett tydligt resursperspektiv där alla individens språk, tidigare erfarenheter och kultur skall vara utgångspunkt för lärandet. Vi har Resursmodellen, som teoretisk och didaktisk utgångspunkt för utvecklingen av vår utbildning.

Figur: Resursmodellen. Qarin Franker. 2016

 

Resursmodellen är en pedagogisk och didaktisk modell som presenterades av Franker (2016). Den bygger ursprungligen på Freebody & Lukes ”The Four Resources Model” (1999) men har bearbetats och kompletterats med ett tydligare deltagarfokus.

Modellen visar hur de resurser individen redan har skaffat sig kan bli en utgångspunkt för det praktiska arbetet och påverka utvecklingen inom de fyra olika litteracitetspraktikerna. Arbetet som beskrivs i Resursmodellen utgår konsekvent ifrån varje individs språkliga, litteracitetstanknutna och sociokulturella resurser. Dessa resurser är alltid utgångspunkt för undervisningens utformning.

Genom ett teoretiskt och praktiskt arbete inom fyra olika litteracitetspraktiker utvecklas, förutom kodknäckningsfärdigheter, deltagarnas förståelse och analys av texter, deras textanvändning och deras eget textskapande. När dessa varierade fokus integreras i det dagliga arbete ger det deltagarna en direkt användbar litteracitet som även ger en trygg grund för vidare studier.  

De olika praktikerna integreras i det dagliga arbetet men var och en av dem ger ett speciellt fokus på något som är viktigt att förstå för att bli litterat. Det kan vara fokus på den yttre formen (på bokstäver eller bilder) som i kodknäckningspraktiken eller fokus på att utifrån en ny text eller bild lista ut vilket budskap den har och varför den är utformad och skriven precis som den är som i den betydelseskapande praktiken. Det kan vara att känna igen texter i skolan och i samhället på deras utseende (t ex ett DNI eller ett recept) och själv skapa egna texter som i textanvändningspraktiken eller så kan det vara att aktivt fråga sig vem som kan ha skrivit en viss text och varför och till vem den riktar sig (t ex en valaffisch eller en annons) men även att själv skapa egna texter med viktiga budskap i den analyserande praktiken.   

Läs mer om vårt arbete

Vidareutbildning 

Vi arbetar för att våra deltagare skall få möjlighet att vidareutbilda sig inom de områden som de önskar och har behov utav. Genom att engagera nationella, regionala och lokala aktörer skapar vi möjlighet till vidareutbildning för våra deltagare.

Läsutrymmen

Vårt arbete inbegriper skapandet av mötesplatser där våra deltagare kan läsa, diskutera litteratur och utbyta erfarenheter tillsammans. Det material som erbjuds baseras på deltagarnas behov och intresse i de samhällen vi arbetar.