• Bidra till en värld utan fattigdom genom utbildning

Vidareutbildning

I vårt arbete arbetar vi för att samordna lokala aktörer för att  möjliggöra vidare utbildning inom områden som våra deltagare behöver och önskar

Genom detta kan vi bidra till samhällen där det finns möjlighet att utvecklas livet igenom. Syftet med vidareutbildning är att ungdomar och vuxna skall ha möjlighet att lära mer inom områden som de själva önskar och behöver,  med utgångspunkt i sin kunskap och erfarenhet.

Deltagare som slutfört utbildningen genom FOCUS

…ges möjlighet att lära mer efter behov och intresse

…som sen gör det möjligt att föra kunskap vidare genom att lära andra

Varför tror vi på konceptet med vidareutbildning?

-Utbildning av ungdomar och vuxna kräver en strategi och åtgärder som kan göra det möjligt för vuxna att delta i utbildning på deras villkor. Därför tar innehållet i vidareutbildning sin utgångspunkt i deltagarnas behov och intressen och organisatoriskt utifrån de förutsättningar som deltagarna och samhället har.

-Utbildning är en av de viktigaste faktorerna för personen att själv få verktygen och den nödvändiga kraften för att komma ur fattigdom.

- Vi tror att ett framgångsrikt lärande måste utgå från människors behov och intresse samt vara kopplat till det aktuella samhällets kontext

ECA, en erfarenhet från Peru

I Peru genomför vi ECA:s som ett led i vår strävan att erbjuda vidareutbildning för våra deltagare. ECA är ett nätverk av utbildningsmöjligheter som genereras och främjas i ett samhälle, i syfte att erbjuda möjligheter till lärande och kompetensutveckling hos ungdomar och vuxna som inte har någon tidigare erfarenhet av utbildning  eller inte har slutfört grundläggande utbildning.

Implementeringen av vår FOCUS-metodik för funktionell, digital och kritisk läskunnighet är en av de primära utbildningsmöjligheterna i en ECA. Målet är att alla deltagare, efter att ha arbetat i vårt program utvecklar det lärande som gör det möjligt för dem att fortsätta sitt lärande inom områden som de har behov och intresse av.

Organisation av en ECA

En ECA genererar sex processer. Från början arbetar vi mycket med att sprida och öka medvetenheten om vikten av utbildning för utveckling av individen och samhället. Sedan designar och förbereder vi, tillsammans med lokala aktörer och medborgare hur ECA:n skall implementeras i det aktuella samhället. När ECA: n väl är igång arbetar vi för att utveckla och hantera ECA:ns genomförande. Avslutningsvis arbetar vi för att ECA:n skall vara hållbar och drivas av lokala aktörer och organisationer i det aktuella samhället

Organisationen av en ECA syftar till att uppnå samarbetslösningar på lokal nivå, med lokala aktörer och deltagarna själva i syfte att stärka befolkningens lärande och utveckling.

Under var och en av de sex processerna   genomförs åtgärder som måste definieras på ett samstämmigt sätt med de inblandade och specificera vem som är ansvarig för att upprätthålla motsvarande uppföljningar och utvärderingar.

Vår roll

Dispurse roll i en ECA involverar bland annat arbete för att medvetandegöra lokala aktörer och medborgare om kraften i utbildning. Vi arbetar också med att  involvera och stärka lokala aktörers kapacitet så att de tar över ledningen av sin ECA. De olika aktörerna som erbjuder utbildningsmöjligheterna i det aktuella samhället deltar sedan i utformningen och utvecklingen samt formaliserar inrättandet av ECA. Dispurse erbjuder vidare en utbildningsmöjlighet med vårt FOCUS-program där vi också  certifierar  deltagarnas lärande.

FOCUS

FOCUS vill erbjuda kvinnor möjligheten att utveckla en grundläggande litteracitet. FOCUS har ett innehåll som fokuserar på användbarhet och meningsfullhet och tekniken möjliggör att fler kvinnor får möjlighet att utbilda sig då de kan studera på platser och tider som passar deras livssituation.

Läsutrymmen

Vårt arbete inbegriper skapandet av mötesplatser där våra deltagare kan läsa, diskutera litteratur och utbyta erfarenheter tillsammans. Det material som erbjuds baseras på deltagarnas behov och intresse i de samhällen vi arbetar.

Vår pedagogik

Vi ser det som vår uppgift att erbjuda våra deltagare en utbildning präglad av ett tydligt resursperspektiv där alla individens språk, tidigare erfarenheter och kultur skall vara utgångspunkt för lärandet.