• Bidra till en värld utan fattigdom genom utbildning

Vår pedagogik

770 miljoner

Över 770 miljoner människor i världen saknar grundläggande litteracitet, en majoritet av dessa är kvinnor. Forskning visar att flickor och kvinnor i många delar av världen stöter på olika typer av diskriminerande strukturer tidigt och i olika domäner, inom  den egna familjen, i det omgivande samhället och i utbildning.  Denna diskriminering visar sig genom att det fortfarande är minst troligt för tjejer att gå i skolan och att flickor är överrepresenterade när det kommer till avhopp i de tidiga skolåren, ofta sammankopplat med oönskade graviditeter, äktenskap, traditioner och fattigdom. De svårigheter som finns i att minska ojämlikheten för kvinnor i relation till tillgång på utbildning innebär att man behöver tänka om och förändra denna utbildning så att fler kvinnor kan ta del av den (Unesco 2016).

Det är alltså många faktorer som gör att dessa flickor och kvinnor aldrig får chansen, traditionella könsroller och strukturer som gör att flickors och kvinnors livsval begränsas till att sköta hem och familj men som som också tvingar dem att arbeta hårt för familjens uppehälle vilket begränsar möjligheten att utbilda sig på traditionellt vis, där närvaro krävs och där skoldagen är lång både i timmar och år.

Att få möjlighet att utveckla en grundläggande litteracitet är enligt UNESCO, en hävstång in i samhället, att kunna få ett arbete, att få makt över sitt eget liv och delta i det samhälle som man lever i. När kvinnor får möjlighet att lära sig att läsa och skriva har man också sett att kvinnor och deras barns hälsa ökar och arr barnadödligheten minskar. Man har också sett samband mellan kvinnors litteracitet och ökat deltagande i skolor för deras barn samt minskad fattigdom i kvinnans familj och hushåll (Unesco 2016).

Vår utgångspunkt

Vi ser det som vår uppgift att erbjuda våra deltagare en utbildning präglad av ett tydligt resursperspektiv där alla individens språk, tidigare erfarenheter och kultur skall vara utgångspunkt för lärandet.

Därför strävar vi kontinuerligt efter att kunna erbjuda alla våra deltagare en utbildning som tar tillvara på deras resurser samt ger dem möjlighet att utveckla en grundläggande litteracitet som är funktionell och digital och som kan vara ett första steg på deras livslånga lärande.

Vill du veta mer om vår pedagogik? Titta på videon nedan.

Vår teoretiska grund

Vi har Resursmodellen som teoretisk utgångspunkt för utvecklingen av vår utbildning och vår applikation FOCUS.

Resursmodellen är en didaktisk modell, presenterad av Qarin Franker 2016. Modellen bygger på Freebody & Luke (1999) och deras ”The Four Resources Model”. Resursmodellen inbegriper ett starkt resursperspektiv där individen och dess resurser, språkliga, litteracitetstanknutna och sociokulturella, är utgångspunkten för undervisningens utformning och innehåll (Franker 2016).

Qarin Franker (2016) lyfter fram resursmodellen med de fyra litteracitetspraktikerna som ett verktyg för läraren att använda nar man planerar, genomfor och utvärderar sin undervisning. Syftet med modellen är att man skall erbjuda deltagarna en undervisning i en grundläggande litteracitet som tar sin utgångspunkt i deras resurser och ger dem utrymme att använda och utveckla alla fyra litteracitetspraktikerna. Modellen visar tydligt hur individens resurser skall tas till vara och tjäna som utgångspunkt i arbetet inom de fyra olika litteracitetspraktikerna. 

Var med oss och skapa en bättre tillvaro för kvinnor

Över 770 miljoner människor i världen saknar grundläggande litteracitet. Majoriteten av dessa är kvinnor.  Detta är en siffra som vi på Dispurse vill förändra. Stöd oss och var med i kampen för allas rätt till utbildning!