• Bidra till en värld utan fattigdom genom utbildning

Vår pedagogik

750 miljoner

Över 750 miljoner människor i världen saknar grundläggande litteracitet.

Vi ser det som vår uppgift att erbjuda våra deltagare en utbildning präglad av ett tydligt resursperspektiv där alla individens språk, tidigare erfarenheter och kultur skall vara utgångspunkt för lärandet.

Därför strävar vi kontinuerligt efter att kunna erbjuda alla våra deltagare en utbildning som tar tillvara på deras resurser samt ger dem möjlighet att utveckla en grundläggande litteracitet som är funktionell och digital och som kan vara ett första steg på deras livslånga lärande.

Vill du veta mer om vår pedagogik? Titta på videon nedan.

Vår teoretiska grund

Vi har Resursmodellen som teoretisk utgångspunkt för utvecklingen av vår utbildning och vår applikation FOCUS.

Resursmodellen är en didaktisk modell, presenterad av Qarin Franker 2016. Modellen bygger på Freebody & Luke (1999) och deras ”The Four Resources Model”. Resursmodellen inbegriper ett starkt resursperspektiv där individen och dess resurser, språkliga, litteracitetstanknutna och sociokulturella, är utgångspunkten för undervisningens utformning och innehåll (Franker 2016).

Qarin Franker (2016) lyfter fram resursmodellen med de fyra litteracitetspraktikerna som ett verktyg för läraren att använda nar man planerar, genomfor och utvärderar sin undervisning. Syftet med modellen är att man skall erbjuda deltagarna en undervisning i en grundläggande litteracitet som tar sin utgångspunkt i deras resurser och ger dem utrymme att använda och utveckla alla fyra litteracitetspraktikerna. Modellen visar tydligt hur individens resurser skall tas till vara och tjäna som utgångspunkt i arbetet inom de fyra olika litteracitetspraktikerna. 

Var med oss och skapa en bättre tillvaro för kvinnor

Över 750 miljoner människor i världen saknar grundläggande litteracitet. Av dessa är en majoritet kvinnor. I Peru har över 9 miljoner människor inte haft möjlighet att slutföra grundskolan och närmare 2 miljoner har aldrig haft möjlighet att lära sig att läsa, skriva och räkna.