• Bidra till en värld utan fattigdom genom utbildning

FOCUS

FOCUS vill erbjuda kvinnor möjligheten att utveckla en grundläggande litteracitet

FOCUS har ett innehåll som fokuserar på användbarhet och meningsfullhet och tekniken möjliggör att fler kvinnor får möjlighet att utbilda sig då de kan studera på platser och tider som passar deras livssituation.

Om FOCUS

FOCUS är ett adaptivt läromedel, förpackad i en applikation, som tillsammans med vår metodik och undervisningsmaterial, skall ge våra deltagare möjligheter till att utveckla en grundläggande litteracitet som är funktionell, digital och kritisk.

FOCUS har ett innehåll som ständigt utvecklas. Det förankras i forskning och anpassas efter vår målgrupp genom de erfarenheter vi gör under arbetets gång.

DispurseSynch

FOCUS är utvecklat för att användas på surfplattor och tack vare vår egenutvecklade app DispurseSynch kan vi synkronisera utan internet. Detta innebär att våra deltagare inte behöver ha internettillgång för att arbeta i FOCUS och att handledare kan synkronisera deltagarnas progress på platser där internet inte finns.

DispurseAdmin

Vi anpassar vår utbildning utifrån våra deltagares förutsättningar och behov.  Våra deltagare är vuxna med ansvar för familj och försörjning och har svårt att delta på bestämda tider och platser. Därför kan de arbeta med FOCUS och vårt tillhörande undervisningmaterial på platser och tider som passar dem. Genom vårt egenutvecklade administrativa system, DispurseAdmin, kan vi följa deltagarens väg genom utbildningen, vilka övningar de arbetar med och hur det går för dem. Vi kan också se när deltagare stöter på utmaningar och kan då stötta deltagaren att ta sig vidare.  Det är också i DispurseAdmin som man kan ladda ned diplom till deltagare som fullgjort utbildningen.

Marias Värld

I början av år 2020 introducerade vi konceptet ”Marias värld” i FOCUS. I Marias värld får deltagaren möta huvudpersonen Maria och följa hennes liv i den fiktiva byn Altamayo.  

Maria representerar vår primära målgrupp och är den person som våra deltagare får följa genom utbildningen. Genom införandet av Maria och hennes värld vill vi erbjuda ett meningsfullt och användbart innehåll där deltagarna får möjlighet att ta utgångspunkt i sina språkliga, sociokulturella och litteracitetsanknutna erfarenheter.

Vår pedagogik

Vi ser det som vår uppgift att erbjuda våra deltagare en utbildning präglad av ett tydligt resursperspektiv där alla individens språk, tidigare erfarenheter och kultur skall vara utgångspunkt för lärandet.

Läs mer om vårt arbete

ECA

Vi arbetar för att våra deltagare skall få möjlighet att vidareutbilda sig inom de områden som de önskar och har behov utav. Genom att engagera nationella, regionala och lokala aktörer skapar vi möjlighet till vidareutbildning för våra deltagare.

Läsutrymmen

Vårt arbete inbegriper skapandet av mötesplatser där våra deltagare kan läsa, diskutera litteratur och utbyta erfarenheter tillsammans. Det material som erbjuds baseras på deltagarnas behov och intresse i de samhällen vi arbetar.