Placeringspolicy

Placeringspolicy för Stiftelsen Dispurse

  1. Mål och syfte

1.1 Mål för kapitalförvaltningen

Målsättningen med kapitalförvaltningen är att uppnå en real avkastning på minst 5 procent per år i genomsnitt under en tioårsperiod. Med real avkastning avses räntor, valutaresultat och annan direktavkastning plus realiserad och orealiserad värdestegring minus inflation

1.2 Syfte

Placeringspolicyn utgör det övergripande styrinstrumentet för Stiftelsen Dispurse kapitalförvaltning.

Syftet med placeringspolicyn är att fastlägga regler och riktlinjer för Dispurse hantering av finansiella placeringar, tydliggöra roller och ansvarsfördelning samt fungera som vägledning i det dagliga arbetet för ansvariga personer inom Dispurse och för anlitade externa förvaltare.

Placeringspolicyn skall hållas uppdaterad med hänsyn till aktuella förhållanden inom Dispurse samt med beaktande av utvecklingen på de finansiella marknaderna. Avsteg från denna policy får inte ske utan styrelsens särskilda godkännande.

  1. Organisation och ansvarsfördelning

2.1 Styrelse

Dispurse styrelse är ansvarig för stiftelsens kapitalförvaltning, och har även ansvaret för att denna policy följs. I de externa revisorernas arbete skall denna policy användas för avstämning av styrelsens och ledande befattningshavarnas förvaltning av kapitalet.

2.2 Placeringsgrupp

Styrelsen utser ett utskott med ansvar att sköta placeringar. Utskottet ska bestå av ledamöter av styrelsen samt arbetande styrelseordföranden. Placeringsgruppen kan genom delegation på egen hand genomföra förändringar i portföljen enligt vad som stadgas i denna policy. De genomförda förändringarna i portföljen ska alltid anmälas till styrelsen.

2.3 Arbetande styrelseordförande

Arbetande styrelseordföranden kan genomföra omplaceringar av tidigare gjorda investeringar i värdepapper inom samma tillgångsslag och risknivå samt omgående avyttra lämpliga värdepapper vid akut behov av likvida medel.

Styrelseordföranden är ansvarig för att denna policy är känd av de personer som arbetar med kapitalförvaltningen inom stiftelsen, och att den tillämpas i det dagliga arbetet.

2.4 Jävsförhållanden

Styrelseledamöter eller anställda i stiftelsen med egna eller närstående intressen i mäklarföretag eller andra företag som marknadsför och förmedlar finansiella tjänster, får inte ingå i placeringsgruppen eller delta i styrelsebeslut i dessa ärenden.

2.5 Extern förvaltning

Styrelsen kan besluta om extern förvaltning för hela eller delar av stiftelsens kapital. I förvaltningsavtal ska skriftligen, förutom av sedvanliga avtalsbestämmelser med avkastningskrav etcetera, också denna policy biläggas. Denna policy gäller alltså vare sig kapitalet förvaltas av stiftelsens organisation eller extern förvaltare.

  1. Förvaltningsprinciper

3.1 Organisation

Placeringsrådgivning: Styrelsen ansvarar själv för den löpande kapitalförvaltningen och tar själv alla löpande beslut om omplaceringar. Styrelsen kan då ta råd från kapitalförvaltare.

Diskretionär förvaltning: Stiftelsen sätter ramarna för förvaltningen i enlighet med policyn. Kapitalförvaltaren får fullmakt att inom ramarna självständigt genomföra affärer för stiftelsens räkning.

3.2 Uppföljning

3.3 Övrigt

  1. Ansvarsfördelning

4.1 Styrelse/placeringsgrupp

4.2  Kapitalförvaltare

  1. Placeringsregler

5.1 Generella regler

Vid beräkningar av portföljens procenttal i detta avsnitt ska tillgångarna marknadsvärderas, vilket innebär att till grund för värderingen ska läggas vid varje tillfälle rådande kurs- och räntenivåer.

Placeringar i derivatinstrument, t ex terminer och optioner får inte förekomma med undantag för köp med avsikt att säkra placeringar.

Dispurse förvaltning ska normalt ske via externa förvaltare. Extern förvaltare ska vara svenska eller utländska banker eller värdepappersinstitut och ska ha erforderliga tillstånd för sin verksamhet enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Utländsk förvaltare skall ha tillstånd motsvarande de som anges ovan och stå under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ.

5.2 Tillgångsallokering

Portföljens medel får placeras i följande tillgångsslag:

5.3 Aktier

Placeringar i aktier och aktierelaterade instrument får ske till ett sammanlagt marknadsvärde motsvarande maximalt 50 % av Dispurse förvaltade kapital.

5.4 Räntebärande placeringar

Placeringar i räntebärande placeringar får ske till ett sammanlagt marknadsvärde motsvarande maximalt 80 % av Dispurse förvaltade kapital.

Placeringar i räntebärande placeringar får inte understiga ett sammanlagt marknadsvärde motsvarande maximalt 20 % av Dispurse förvaltade kapital.

5.5 Alternativa investeringar

Med alternativa tillgångar avses investeringar som inte ryms inom övriga tillgångsslag, t ex:

Placeringar i alternativa investeringar får ske till ett sammanlagt marknadsvärde motsvarande maximalt 10 % av Dispurse förvaltade kapital.

5.6 Övriga riskbegränsningar

Placeringar samt direkta köp och försäljningar av värdepapper skall göras via etablerade finansiella institutioner och/eller förmögenhetsförvaltare. Värdepappersaffärer får endast göras med värdepappersinstitut som har Finansinspektionens tillstånd (eller motsvarande myndighets i andra länder) för utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag enligt 2 kap 1 § p 2 lag (2007:528) om värdepappersmarknaden (eller motsvarande regelverk i andra länder).

Investeringar i värdepapper är tillåtna i följande valutor, SEK, NOK, USD, GPB och Euro.

Portföljens tillgångar ska förvaras hos:

  1. Värdepappersinstitut som har Finansinspektionens tillstånd att ta emot värdepapper för förvaring, enligt 2 kap 2§ p 1 lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.
  2. Utländska institutioner som har tillstånd motsvarande det som anges i punkt 1 och som står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ.
  3. Etiska övervägande och begränsningar

Dispurse ska i sin förvaltning sträva efter att vara en ansvarsfull investerare.

Stiftelsens placeringar ska göras på ett sätt som utöver god avkastning kan bidra till en god utveckling, till fattigdomsbekämpning, främjande av en god miljö och värna ändliga resurser, till exempel motverka skövling av regnskog och utvinning av fossila råvaror.

Placeringar ska därför inte ske i företag som har som sin affärsidé att producera eller handla med tobak, alkohol, krigsmaterial, pornografi eller är engagerade i kommersiell spelverksamhet.

Placeringar ska inte heller ske i företag som kan associeras till rapporterade kränkningar av internationella normer för mänskliga rättigheter och arbetsrätt. 

  1. Rapportering och uppföljning

Rapporteringens syfte är att informera om portföljens resultat och exponering i relation till de fastställda limiterna i denna placeringspolicy.

Förvaltare skall omedelbart rapportera till Dispurse om händelser som inte kan betraktas som normala i placeringsverksamheten.

Rapporteringen från de enskilda förvaltarna skall ske senast fem bankdagar efter månadens utgång, med undantag för de investeringar där sådan rapportering inte är möjlig.

 

 

Do you prefer English? Click here!