Dispurse policy

Vision

Bidra till en värld utan fattigdom genom utbildning


Mission

Vi utvecklar innovativa, praktiska och kostnadseffektiva läromedel för vuxna för att ge dem möjlighet att bättre klara sin vardag, förbättra sin ekonomiska situation och ge dem möjligheter till att aktivt vara med och utveckla det samhälle de lever i.


Vi bygger nätverk som engagerar aktörer för byggandet av det fattigdomslösa, hållbara samhället.


Vem vänder vi oss till

Vår målgrupp är unga och vuxna människor i utsatta områden i Latinamerika. Då dessa saknar egna medel att införskaffa våra produkter och tjänster samarbetar vi med ideella organisationer, myndigheter, kooperativ och företag. 


Värderingar

Vi har en kultur som präglas av entreprenörskap och tro på varje individs möjlighet att försörja sig och aktivt deltaga och bidra till sitt samhälles utveckling. Våra värderingar bygger på ett starkt engagemang och en tro på att elementära färdigheter såsom skriva, läsa och räkna är nyckeln till varje individs utveckling. Detta möjliggör i sin tur till att alla kan bli delaktiga i samhällsutvecklingen, vilket är en förutsättning för en god demokrati. Entreprenörskap är för oss att inte låsa sig fast vid invanda mönster utan ständigt finna nya sätt att nå målen. Vi möter deltagarna där de är.

Vi har passion, är öppna och värderar samarbete i alla dess former. Genom att väva ihop dessa värderingar uppnås ett entreprenörskap som bidrar till att nå vår vision. För att uppfattas som trovärdiga och för att vi långsiktigt ska kunna bedriva vårt uppdrag är vi alltid kostnadsmedvetna.

Passion – att brinna för att alla människor skall ha en möjlighet att lära sig läsa, skriva och räkna. Passion leder till att vi ständigt söker nya vägar att tillgodose våra deltagares behov så att de kan nå sina mål. Det kan gälla teknik och pedagogik. Att engagera sig i ett demokratiskt samhälle leder till utveckling för alla. Vi finns där deltagaren finns.

Öppna – öppna för att vi har olika kulturer och att vi har olika förutsättningar i våra liv. Det krävs ett öppet sinnelag och prestigelöshet för att nå alla intressenter.

Samarbete – en förutsättning för att nå våra mål är att vi utvecklar ett väl fungerande samarbete med andra ideella organisationer såväl lokala som världsomspännande. Samarbetspartner kan vara byråd, kooperativ, myndigheter, sponsorer, kommun-representanter, andra lokala sammanslutningar och teknikföretag. Ett väl fungerande samarbete med lokalsamhället är ett måste.

Kostnadsmedvetenhet – att hålla kostnaderna nere är avgörande. Varje kostnad skall noga underställas frågorna: Kan jag göra detta för en mindre peng? Kan någon annan betala eller bidra till kostnaderna? Är kostnaden verkligen nödvändig eller finns det andra saker vi bör prioritera? De bidrag vi får in skall ovillkorligen investeras i produkter och tjänster och leda till att vi når fler deltagare.

Fastställd på styrelsemöte 2017-11-02

Uppförande kod

Vägledning för alla som arbetar i Dispurse namn.

Vision och uppdrag
Du skall ha god kännedom om vår vision, mission, vem vi vänder oss till och våra värderingar.

Behandla alla med respekt och värdighet
Vi accepterar inte några former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Som representant för Dispurse ska du behandla alla människor med respekt och inte särbehandla eller diskriminera någon enskild person eller grupp på grund av kön, etniskt ursprung eller nationalitet, religion, annan trosuppfattning eller sexuell läggning. Du skall visa respekt för deras integritet, kultur och levnadsmönster. Detta är särskilt viktigt i mötet med människor i utsatta situationer.

Tänk på att du representerar Dispurse
Du har som privatperson rätt att fritt uttrycka dina åsikter i olika frågor. Men du får inte uttala dig i någon form av media, varken i skrift eller tal som representant för Dispurse, i frågor som ligger utanför ditt uppdragsområde. I frågor på nationell eller internationell nivå uttalar sig endast ansvarig i respektive land.

Förvalta resurserna på rätt sätt
Du ska vara kostnadsmedveten och använda resurserna ansvarsfullt och till de ändamål de är avsedda för. All utrustning som tillhandahållits av Dispurse ska användas enligt de riktlinjer som finns och återlämnas efter avslutat uppdrag.

Motverka alla former av korruption
Du får inte medverka till korruption genom att ge eller ta emot mutor i form av pengar, gåvor, sexuella tjänster eller andra förmåner. Du får inte heller ge gåvor eller förmåner till enskilda eller grupper i utbyte mot tjänster. Om personer eller grupper ändå vill visa dig sin uppskattning i form av blommor, choklad eller andra mindre gåvor, kan dessa accepteras om de är rimliga.

Vår alkohol- och drogfri i arbetet
Vi kräver alkohol- och drogfrihet i arbetet. På olika uppdrag där du representerar oss, förväntas du alltid uppträda måttfullt i sammanhang där alkohol serveras.

Ta hänsyn till miljön och gör medvetna inköp
Vi strävar är att minimera miljöpåverkan och är en klimatmedveten organisation och skall föregå med gott exempel genom vårt sätt att bedriva verksamheten. Du bör sträva efter att spara energi och lämna material till återvinning.
Telefonmöten och videokonferenser rekommenderas för att undvika onödigt resande. Vid inköp bör du välja alternativ som i sin produktion tagit hänsyn till miljö och mänskliga rättigheter.

Fastställd på styrelsemöte 2017-11-02

Do you prefer English? Click here!