Dispurse policy

Värderingar

Vi har en kultur som präglas av entreprenörskap och tro på varje individs möjlighet att försörja sig och aktivt deltaga och bidra till sitt samhälles utveckling. Våra värderingar bygger på ett starkt engagemang och en tro på att elementära färdigheter såsom skriva, läsa och räkna är nyckeln till varje individs utveckling. Detta möjliggör i sin tur till att alla kan bli delaktiga i samhällsutvecklingen, vilket är en förutsättning för en god demokrati. Entreprenörskap är för oss att inte låsa sig fast vid invanda mönster utan ständigt finna nya sätt att nå målen. Vi möter deltagarna där de är.

Vi har passion, är öppna och värderar samarbete i alla dess former. Genom att väva ihop dessa värderingar uppnås ett entreprenörskap som bidrar till att nå vår vision. För att uppfattas som trovärdiga och för att vi långsiktigt ska kunna bedriva vårt uppdrag är vi alltid kostnadsmedvetna.

Passion – att brinna för att alla människor skall ha en möjlighet att lära sig läsa, skriva och räkna. Passion leder till att vi ständigt söker nya vägar att tillgodose våra deltagares behov så att de kan nå sina mål. Det kan gälla teknik och pedagogik. Att engagera sig i ett demokratiskt samhälle leder till utveckling för alla. Vi finns där deltagaren finns.

Öppna – öppna för att vi har olika kulturer och att vi har olika förutsättningar i våra liv. Det krävs ett öppet sinnelag och prestigelöshet för att nå alla intressenter.

Samarbete – en förutsättning för att nå våra mål är att vi utvecklar ett väl fungerande samarbete med andra ideella organisationer såväl lokala som världsomspännande. Samarbetspartner kan vara byråd, kooperativ, myndigheter, sponsorer, kommun-representanter, andra lokala sammanslutningar och teknikföretag. Ett väl fungerande samarbete med lokalsamhället är ett måste.

Kostnadsmedvetenhet – att hålla kostnaderna nere är avgörande. Varje kostnad skall noga underställas frågorna: Kan jag göra detta för en mindre peng? Kan någon annan betala eller bidra till kostnaderna? Är kostnaden verkligen nödvändig eller finns det andra saker vi bör prioritera? De bidrag vi får in skall ovillkorligen investeras i produkter och tjänster och leda till att vi når fler deltagare.

Fastställd på styrelsemöte 2017-11-02

Uppförande kod

Vägledning för alla som arbetar i Dispurse namn.

Vision och uppdrag
Du skall ha god kännedom om vår vision, mission, vem vi vänder oss till och våra värderingar.

Behandla alla med respekt och värdighet
Vi accepterar inte några former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Som representant för Dispurse ska du behandla alla människor med respekt och inte särbehandla eller diskriminera någon enskild person eller grupp på grund av kön, etniskt ursprung eller nationalitet, religion, annan trosuppfattning eller sexuell läggning. Du skall visa respekt för deras integritet, kultur och levnadsmönster. Detta är särskilt viktigt i mötet med människor i utsatta situationer.

Tänk på att du representerar Dispurse
Du har som privatperson rätt att fritt uttrycka dina åsikter i olika frågor. Men du får inte uttala dig i någon form av media, varken i skrift eller tal som representant för Dispurse, i frågor som ligger utanför ditt uppdragsområde. I frågor på nationell eller internationell nivå uttalar sig endast ansvarig i respektive land.

Förvalta resurserna på rätt sätt
Du ska vara kostnadsmedveten och använda resurserna ansvarsfullt och till de ändamål de är avsedda för. All utrustning som tillhandahållits av Dispurse ska användas enligt de riktlinjer som finns och återlämnas efter avslutat uppdrag.

Motverka alla former av korruption
Du får inte medverka till korruption genom att ge eller ta emot mutor i form av pengar, gåvor, sexuella tjänster eller andra förmåner. Du får inte heller ge gåvor eller förmåner till enskilda eller grupper i utbyte mot tjänster. Om personer eller grupper ändå vill visa dig sin uppskattning i form av blommor, choklad eller andra mindre gåvor, kan dessa accepteras om de är rimliga.

Vår alkohol- och drogfri i arbetet
Vi kräver alkohol- och drogfrihet i arbetet. På olika uppdrag där du representerar oss, förväntas du alltid uppträda måttfullt i sammanhang där alkohol serveras.

Ta hänsyn till miljön och gör medvetna inköp
Vi strävar är att minimera miljöpåverkan och är en klimatmedveten organisation och skall föregå med gott exempel genom vårt sätt att bedriva verksamheten. Du bör sträva efter att spara energi och lämna material till återvinning.
Telefonmöten och videokonferenser rekommenderas för att undvika onödigt resande. Vid inköp bör du välja alternativ som i sin produktion tagit hänsyn till miljö och mänskliga rättigheter.

Fastställd på styrelsemöte 2017-11-02

Övergripande mål 2018-2020

Placeringspolicy

Placeringspolicy för Stiftelsen Dispurse

  1. Mål och syfte

1.1 Mål för kapitalförvaltningen

Målsättningen med kapitalförvaltningen är att uppnå en real avkastning på minst 5 procent per år i genomsnitt under en tioårsperiod. Med real avkastning avses räntor, valutaresultat och annan direktavkastning plus realiserad och orealiserad värdestegring minus inflation

1.2 Syfte

Placeringspolicyn utgör det övergripande styrinstrumentet för Stiftelsen Dispurse kapitalförvaltning.

Syftet med placeringspolicyn är att fastlägga regler och riktlinjer för Dispurse hantering av finansiella placeringar, tydliggöra roller och ansvarsfördelning samt fungera som vägledning i det dagliga arbetet för ansvariga personer inom Dispurse och för anlitade externa förvaltare.

Placeringspolicyn skall hållas uppdaterad med hänsyn till aktuella förhållanden inom Dispurse samt med beaktande av utvecklingen på de finansiella marknaderna. Avsteg från denna policy får inte ske utan styrelsens särskilda godkännande.

  1. Organisation och ansvarsfördelning

2.1 Styrelse

Dispurse styrelse är ansvarig för stiftelsens kapitalförvaltning, och har även ansvaret för att denna policy följs. I de externa revisorernas arbete skall denna policy användas för avstämning av styrelsens och ledande befattningshavarnas förvaltning av kapitalet.

2.2 Placeringsgrupp

Styrelsen utser ett utskott med ansvar att sköta placeringar. Utskottet ska bestå av ledamöter av styrelsen samt arbetande styrelseordföranden. Placeringsgruppen kan genom delegation på egen hand genomföra förändringar i portföljen enligt vad som stadgas i denna policy. De genomförda förändringarna i portföljen ska alltid anmälas till styrelsen.

2.3 Arbetande styrelseordförande

Arbetande styrelseordföranden kan genomföra omplaceringar av tidigare gjorda investeringar i värdepapper inom samma tillgångsslag och risknivå samt omgående avyttra lämpliga värdepapper vid akut behov av likvida medel.

Styrelseordföranden är ansvarig för att denna policy är känd av de personer som arbetar med kapitalförvaltningen inom stiftelsen, och att den tillämpas i det dagliga arbetet.

2.4 Jävsförhållanden

Styrelseledamöter eller anställda i stiftelsen med egna eller närstående intressen i mäklarföretag eller andra företag som marknadsför och förmedlar finansiella tjänster, får inte ingå i placeringsgruppen eller delta i styrelsebeslut i dessa ärenden.

2.5 Extern förvaltning

Styrelsen kan besluta om extern förvaltning för hela eller delar av stiftelsens kapital. I förvaltningsavtal ska skriftligen, förutom av sedvanliga avtalsbestämmelser med avkastningskrav etcetera, också denna policy biläggas. Denna policy gäller alltså vare sig kapitalet förvaltas av stiftelsens organisation eller extern förvaltare.

  1. Förvaltningsprinciper

3.1 Organisation

Placeringsrådgivning: Styrelsen ansvarar själv för den löpande kapitalförvaltningen och tar själv alla löpande beslut om omplaceringar. Styrelsen kan då ta råd från kapitalförvaltare.

Diskretionär förvaltning: Stiftelsen sätter ramarna för förvaltningen i enlighet med policyn. Kapitalförvaltaren får fullmakt att inom ramarna självständigt genomföra affärer för stiftelsens räkning.

3.2 Uppföljning

3.3 Övrigt

  1. Ansvarsfördelning

4.1 Styrelse/placeringsgrupp

4.2  Kapitalförvaltare

  1. Placeringsregler

5.1 Generella regler

Vid beräkningar av portföljens procenttal i detta avsnitt ska tillgångarna marknadsvärderas, vilket innebär att till grund för värderingen ska läggas vid varje tillfälle rådande kurs- och räntenivåer.

Placeringar i derivatinstrument, t ex terminer och optioner får inte förekomma med undantag för köp med avsikt att säkra placeringar.

Dispurse förvaltning ska normalt ske via externa förvaltare. Extern förvaltare ska vara svenska eller utländska banker eller värdepappersinstitut och ska ha erforderliga tillstånd för sin verksamhet enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Utländsk förvaltare skall ha tillstånd motsvarande de som anges ovan och stå under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ.

5.2 Tillgångsallokering

Portföljens medel får placeras i följande tillgångsslag:

5.3 Aktier

Placeringar i aktier och aktierelaterade instrument får ske till ett sammanlagt marknadsvärde motsvarande maximalt 50 % av Dispurse förvaltade kapital.

5.4 Räntebärande placeringar

Placeringar i räntebärande placeringar får ske till ett sammanlagt marknadsvärde motsvarande maximalt 80 % av Dispurse förvaltade kapital.

Placeringar i räntebärande placeringar får inte understiga ett sammanlagt marknadsvärde motsvarande maximalt 20 % av Dispurse förvaltade kapital.

5.5 Alternativa investeringar

Med alternativa tillgångar avses investeringar som inte ryms inom övriga tillgångsslag, t ex:

Placeringar i alternativa investeringar får ske till ett sammanlagt marknadsvärde motsvarande maximalt 10 % av Dispurse förvaltade kapital.

5.6 Övriga riskbegränsningar

Placeringar samt direkta köp och försäljningar av värdepapper skall göras via etablerade finansiella institutioner och/eller förmögenhetsförvaltare. Värdepappersaffärer får endast göras med värdepappersinstitut som har Finansinspektionens tillstånd (eller motsvarande myndighets i andra länder) för utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag enligt 2 kap 1 § p 2 lag (2007:528) om värdepappersmarknaden (eller motsvarande regelverk i andra länder).

Investeringar i värdepapper är tillåtna i följande valutor, SEK, NOK, USD, GPB och Euro.

Portföljens tillgångar ska förvaras hos:

  1. Värdepappersinstitut som har Finansinspektionens tillstånd att ta emot värdepapper för förvaring, enligt 2 kap 2§ p 1 lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.
  2. Utländska institutioner som har tillstånd motsvarande det som anges i punkt 1 och som står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ.
  3. Etiska övervägande och begränsningar

Dispurse ska i sin förvaltning sträva efter att vara en ansvarsfull investerare.

Stiftelsens placeringar ska göras på ett sätt som utöver god avkastning kan bidra till en god utveckling, till fattigdomsbekämpning, främjande av en god miljö och värna ändliga resurser, till exempel motverka skövling av regnskog och utvinning av fossila råvaror.

Placeringar ska därför inte ske i företag som har som sin affärsidé att producera eller handla med tobak, alkohol, krigsmaterial, pornografi eller är engagerade i kommersiell spelverksamhet.

Placeringar ska inte heller ske i företag som kan associeras till rapporterade kränkningar av internationella normer för mänskliga rättigheter och arbetsrätt. 

  1. Rapportering och uppföljning

Rapporteringens syfte är att informera om portföljens resultat och exponering i relation till de fastställda limiterna i denna placeringspolicy.

Förvaltare skall omedelbart rapportera till Dispurse om händelser som inte kan betraktas som normala i placeringsverksamheten.

Rapporteringen från de enskilda förvaltarna skall ske senast fem bankdagar efter månadens utgång, med undantag för de investeringar där sådan rapportering inte är möjlig.

Stadgar

Via länken nedan når du Stiftelsens stadgar:

Stadgar

Rapporter

Klicka på länkarna nedan för att ta del av våra senaste rapporter:

Årsredovisning 2017

Do you prefer English? Click here!