Dispurse Education

Utvecklingen påverkas av deltagarnas behov

"Genom att utgå från deltagarnas förutsättningar, miljö och vardag kan vi enklare bidra till att de får stöd att i första steget utveckla en grundläggande litteracitet och i nästa nivå en funktionell litteracitet".

Jag träffar Beatrice Johansson, projektledare och utvecklingssamordnare för Dispurse applikationsutveckling.

- Hej Beatrice, vilket uppdrag har ni på applikationsutveckling?

- Vårt uppdrag är att via omvärldsbevakning, egna studier och samverkan med forskningsvärlden ständigt utveckla Dispurse pedagogik och metodik så att den kan skapa mätbar utveckling och validerad kunskap.- Berätta mer om dig själv och din bakgrund

- Jag är pedagog och legitimerad lärare i samhällskunskap, historia och svenska som andraspråk. Jag har genomfört alfabetiseringsstudier vid Göteborgs Universitet och är också certifierad projektledare vid IHM Business School. Jag och sambo har två barn och familjen lever på Öckerö i Göteborg norra  skärgård.

- Hur länge har du arbetat på Dispurse?

- Jag har varit involverad i projektet från start, sedan hösten 2011.

- Du arbetade tidigare som lärare, och jobbar ju fortfarande med pedagogik men med ett helt annat fokus än den lärarledda undervisningen. Vad gjorde att du valde att börja jobba med Dispurse?

- Det var flera saker, det började egentligen med att jag blev tillfrågad av Dispurse om jag ville hjälpa till med en förstudie i samband med min föräldraledighet. Anledningen till förstudien var att Dispurse hade bestämt sig för att utveckla en applikation som skulle ge deltagaren grundläggande kunskaper inom läsning, skrivning och räkning.

- Fanns det inte redan flera sådana applikationer?
- Jodå, det fanns väldigt många applikationer men det saknades helt - och saknas fortfarande – applikationer som lär vuxna skriva, läsa och räkna från grunden utan stöd av lärare eller handledare. Vår målgrupp är unga och vuxna människor i utsatta områden som av olika anledningar saknar baskunskaper inom området läs- och skriv och räkning. 

- Jag förstår att det måste finnas utmaningar med dess förutsättningar

- Ja det finns många utmaningar. En stor utmaning är att vi använder plattan som verktyg för lärande. För många av våra elever är plattan och den digitala världen inte nåbar och de har mycket liten erfarenhet, om än någon, i att hantera en platta. En annan utmaning är lärarbristen, vilket ju i sig är en av orsakerna till att vi utvecklat vår utbildning till att fungera utan lärarstöd. Flera av våra elever lever isolerat utan tillgång till lärare. Många är också tvungna att arbeta vilket innebär att de inte kan ta del av formell skolundervisning. Den stora frågan för oss har varit- hur kan vi nå dem? Svaret har varit att vi får utveckla en utbildning som inte förutsätter lärartillgång och som våra elever kan genomföra på deras villkor, en individuell utbildning.


Appen testad i 4 år på 400 testelever i 4 länder

- Hur sker utvecklingsarbetet, hur prioriterar ni och hur mäter ni förbättringar, effekten?

- Under fyra års tid har vi testat vår utbildningsapp bland 400 elever i Bolivia, Peru, Ecuador och Colombia. Vi har under dessa år kontinuerligt fått feedback av våra deltagare och på detta sätt justerat appens innehåll utefter feedback.

- Hur har ni valt ut deltagarna?

- Vår målgrupp är unga och vuxna människor i utsatta områden som av olika anledningar saknar baskunskaper inom området läs- och skriv och räkning. Våra testgrupper har i huvudsak bestått av kvinnor som inte tidigare har haft möjlighet att ta del av formell skolundervisning. Vi märkte ganska snart att det är vanligt att kvinnorna har fulltidsansvar för barnen och därför har vi också valt att ha med barn i våra grupper. De har glädjande nog visat goda resultat.

- Hur säkerställer ni att era elever har tillgång till appen, IT, hårdvara och wifi?

- Vår app som heter Focus är ett läromedel där deltagaren lär sig läsa, skriva och räkna på en grundläggande nivå. Applikationen är utvecklat för att användas på surfplattor och smartphones. Under pilotprojekten har eleverna fått varsin läsplatta med appen nedladdad. Feedback från våra deltagare och uppföljning av elevernas progress är naturligtvis centralt för det fortsatta utvecklingsarbetet. I de fall där wifi är en lokal bristvara så använder vi oss av lokalt förankrade handledare som samlar in läsplattorna regelbundet och åker till en ort där det finns tillgång till internet.

- Hur ser processen ut när vi väljer att satsa på ett speciellt område?

- Vi har dels egna medarbetare regelbundet på plats i dessa länder och dels samverkar vi med andra hjälporganisationer som är verksamma regionalt och som har goda kunskaper om behoven. Självklart samverkar vi och försöker att hjälpa varandra till att styra insatserna där de gör mest nytta. När vi sedan beslutar oss så engagerar vi alltid någon med regional anknytning som kan agera handledare och koordinator.

- Du talar om att ni siktar på att applikationen i framtida versioner ska hjälpa deltagarna att utveckla funktionell litteracitet? Kan du definiera begreppet?

- Vi står inför en stor utmaning genom att vi i flera av de områden som använder programmet, måste göra så att programmet kan användas utan lärare, med ett för många nytt verktyg för lärande, plattan. Det är ett utmanande arbete på alla sätt.

- Enkelt utryckt kan man säga att funktionell litteracitet innebär att man utvecklar sin läs- och skrivförmåga så att man kan hantera sin vardag och fungera i det samhälle man lever i. Begreppet funktionell litteracitet definieras enligt Unesco så här: “A Person is functionally literate who can engage in all those activities in which literacy is required for effective functioning of his or her group and community and also for enabling him or her to continue to use reading, writing and calculation for his or her own and the community´s development.”

- Hur säkerställer ni att ni inkluderar rätt innehåll i utvecklingsarbetet?

- Vår utgångspunkt har varit att skapa en utbildning som, i möjligaste mån, tar avstamp i våra deltagares behov. Detta ställer höga krav på oss som utvecklare av en utbildning via applikation utan lärarstöd. För att kunna göra detta har vi kontinuerligt besökt våra grupper och via rapportering fått ta del av deras tankar och idéer gällande innehållet i appen. Utbildningen är unik i sin metod, då den är individanpassad för att kunna användas utan lärarstöd. Systemet läser ständigt av vilken kunskapsnivå användaren befinner sig på och anpassar utbildningen därefter.

Den sociala och kulturella kontexten påverkar utvecklingen

- Kan du ge exempel på återkoppling som har påverkat utvecklingen?

- Under de år som appen har testats har vi fått feedback på områden som användarna vill arbeta med, baserat på vilka behov de har. Bland annat har vi utgått från våra deltagares behov vad gäller att skriva sitt eget namn och underskriftens innebörd, miniräknaren som många av våra deltagare har men inte är säkra på vad gäller att hantera, såväl som deras behov av att kunna skriva i skrivstil. Ett annat exempel är att lägga in fabler för deltagare som vill lära sig att läsa välkända sagor som de bara har hörts berättats och som de nu själva vill kunna läsa för sina släktingar. Korsord är ytterligare exempel på vad appen nu också innehåller.

- En annan fördel är också att vår utbildning ger deltagarna även möjligheten att lära sig att hantera en surfplatta och skriva på tangentbord. Dessa förmågor är också något som kan göra det möjligt för dem att ta del av information på nätet i takt med att världen blir alltmer digitaliserad.

- Vilken metodik ligger till grund för utvecklingsarbetet?

- Programmet är uppbyggt kring det vi kallar för träd. Träd är en gemensam nämnare för arbetsområden och symboliseras i appen av olika visuella symboler. I vår utbildnings första del har vi valt att utgå från ljudmetoden, den syntetiska metoden. Denna metod har vi valt då förutsättningarna, att vi inte kan förlita oss på tillgång till lärare och då deltagarna skall kunna genomföra utbildningen där man själv befinner sig i sin läs och skrivutveckling, ställer krav på att vi kan ge alla en grund att stå på innan vi kan använda oss av den analytiska metoden, som kommer mer i läsförståelseträdet, ”kunskapens träd”.

- Tanken är att vi, beroende på uppgift, kombinerar den syntetiska och den analytiska metoden genom vår utbildning och att tyngdpunkten ligger på den syntetiska metoden i början av utbildningen och minskas efterhand till förmån för den analytiska metoden. Att kombinera båda dessa läs-och skrivinlärningsmetoder anser vi vara det bästa valet, givet våra förutsättningar.

- Mäter ni resultaten av alla enskilda moduler och övningar?

- Självklart, insamling av data för att ständigt förbättra och utveckla vår utbildning är centralt i vårt arbete. Appen följer varje deltagare genom utbildningen och känner av, genom inbakade diagnostiska test, vad eleven behöver utveckla alternativt redan kan. Utifrån denna kartläggning anpassar sig appen och skickar eleven vidare till övningar som passar för elevens utvecklingsområden. Detta innebär att utbildningen kommer att se olika ut för varje elev.

- Handledaren kan enkelt följa eleven och dess progress via vårt administrativa verktyg.  


Snabb återkoppling centralt

- Hur sker återkoppling av utvecklingen med den enskilda eleven när det inte finns någon lärare som kan ge nyanserad feedback?

- För att lyckas stimulera och motivera deltagarna är det centralt att snabbt återkoppla resultatet. Resultatet belönas med upp till 5 stjärnor. Om eleven misslyckas med en övning eller ligger i gränslandet så uppmuntras deltagaren att öva och försöka igen. En övning kan göras om hur många gånger som helst, det är en enbart det högsta betyget som kommer att registreras. 

- Vilken nivå motsvarar genom och godkänt program?

- Focus programmet kan man säga motsvarar en grundläggande vuxenutbildning inom områdena läsa, skriva och räkna för människor som saknar grundläggande kunskaper inom läs, skriva och räkna.

- Får deltagarna något Diplom som utöver prestationen i sig kan valideras rent kunskapsmässigt?

- I och med att vår app nu är klar för att lanseras i stora volymer är det självklart oerhört viktigt för Dispurse att tilliten till utbildningen är hög. Även om våra egna studier visar på mycket goda resultat så har vi inlett ett samarbete med Pontifical Catholic University of Peru i Lima som under våren 2017 genomför en studie som vi hoppas ska ge oss en ”stämpel” inom detta för många helt nya utbildningssätt.

Målet är 25 000 elever år 2020

- Men utvecklingen stannar inte av nu väl? Vilka är det viktigaste målen framåt?

- Att appen nu är testad och klar att sätta i full produktion är ett viktigt delmål men vi kommer självklart att kontinuerligt utveckla appen så att innehållet stödjer en funktionell litteracitet. Vi vågar nu sätta upp offensiva mål och vi siktar på att nå 25 000 deltagare 2020. Vi tittar även på hur vi kan nå deltagare i fler länder och på flera språk.

- Imponerande, men hur löser ni detta ekonomiskt och praktiskt? Det handlar ju inte bara om en digital nedladdning av en app utan också om läsplattor, smart phones, handledare, urvalsprocesser och massa annat.

- Ja, när vi talar om dessa volymer kommer Dispurse att behöva hjälp från olika håll, från företag och på sikt också från privatpersoner som vill stötta med små medel.

- Jätteintressant att tala med dig Beatrice, det ska bli väldigt kul att följa detta framöver. Lycka till med det fortsatta arbetet!
- Tack!

Tack för att du delar!

Då hjälper du också människor att läsa, skriva och räkna!

Mer om uppförande kod

https://dispurse.s1.umbraco.io/om-dispurse/vision-mission-och-uppf%C3%B6randekod/ 

Do you prefer English? Click here!