Utbildning är central men om fattigdom ska utrotas måste det till fler pusselbitar

”Utbildning är centralt mot analfabetism men om fattigdom ska utrotas måste den ingå i ett mycket större pussel”.

För att skapa den helhet som välutvecklade samhällen bygger på, krävs ett långsiktigt, systematiskt arbete som involverar människor, akademia, näringsliv och offentlig sektor. Dispurse arbete med att utrota analfabetism sker därför i symbios med annan samhällsutveckling och i olika nätverk. Vi tror nämligen att folk slutar vara fattiga när de har rimliga nivåer av hälsa, säkerhet, bekvämlighet och livskvalitet och att nyckeln till vägen dit är alfabetisering säger Håkan Silfverlin, chef för Dispurse verksamhet i Peru.

Vi passar på att träffa Håkan över en kopp kaffe i Göteborg i samband med att han gör ett av sina fåtaliga besök i Sverige. Håkan Silfverlin är sedan 12 år tillbaka bosatt och verksam i Peru och Sydamerika. Sedan 2016 är Håkan ansvarig chef i Peru för Dispurse omfattande satsning på utbildning genom innovativa läromedel (Focus) och modern teknik. Målet är tufft, redan under 2018 hoppas Håkan att Dispurse ska nå 25 000 studenter.      

Hur definieras fattigdom?

- Det är en riktigt bra fråga som det finns många olika svar på. I Sverige definierar vi till exempel att människor som tjänar under 50% av medianlönen är fattiga. Samtidigt definierar Peru fattigdom som att man inte har mat för dagen. En stor definitionsskillnad. Dessutom måste man också ha i åtanke att fattigdom inte alltid kan eller ska mätas i pengar. I avlägsna delar av Peru, precis som i många andra länder i världen, handlar vardagen ofta om en bytesekonomi av varor och tjänster vilket leder till att många människor kanske saknar pengar men ändå  lever ganska gott på att byta sin skörd eller sitt hantverk mot andra varor och tjänster. Samtidigt är ju 50% av medianlönen i ett rikt land kanske tillräckligt för att man skulle bli klassad som god medelklass i ett land som inte kommit lika långt i sin utveckling.

Vilken kunskap behöver en vuxen i Peru för att lämna fattigdomen?

-  Vår utgångspunkt är egentligen Maslows behovspyramid. Det en vuxen behöver är kunskap som låter dem säkra tillgång till mat och husrum till att börja med och för detta behöver de kunskap om hur man odlar sina fält bättre och hur man sedan säljer sina produkter på bästa sätt. I vissa områden där vi är verksamma är mer än 40% av barnen kroniskt undernärda, ofta på grund av att föräldrarnas okunskap om kost och inte på grund av tillgången på mat. Vi arbetar därför med funktionell alfabetisering där vi tillsammans med peruanska jordbruksverket hjälper våra användare att få hjälp med nya grödor och med nya odlingssätt och där vi samtidigt arbetar med recept och kostråd tillsammans med peruanska statliga program. Pengar i sig hjälper dig inte nödvändigtvis att komma ur fattigdom. Det gör inte alfabetisering isolerat heller. Folk faller tillbaka i fattigdom om de inte ser nyttan i att kunna lära. Vi jobbar därför med system fokus inspirerat av svenska Symbiocity konceptet (www.symbiocity.se) för att hjälpa till att skapa ett fungerande samhälle. Att hjälpa människorna att producera, sälja och äta bättre är en väldigt viktig början men det är inte tillräckligt för att verkligen bryta fattigdomscirkeln. Det som också krävs är att samhällets institutioner stärks och detta är självklart en fortsatt stor utmaning i en ung demokrati som Peru.

Hur ser utmaningarna ut gällande samhällsstrukturen?

- Peru är ett till ytan relativt stort land som styrningsmässigt är indelat i provinsen Lima och 25 regioner indelade i 196 provinser som i sin tur är indelade 1 869 distrikt. Varje distrikt styrs av en lokal borgmästare. Det är 25 regioner som varierar oerhört. Peru är ett otroligt rikt land med 80% av världens biosfärer med öken utmed kusten, Andernas höga och dramatiska berg som sedan följs av en djungel där Amazonasfloden föds. Vissa kommuner har välsignats med fantastiska rikedomar och andra har nästa bara begåvats med utmaningar.

- Peru har dessutom 50+ erkända språk och en stor mängd kulturer, allt från kosmopolitiska delar av Lima till okontaktade infödingar i djungeln. En konsekvens av detta bli att de lokala borgmästarna styr efter bästa förmåga men kanske inte alltid har kunskap om hur man bygger det hållbara samhället. För några veckor sedan träffade jag en riktigt duktig borgmästare som bara gått ut tvåan i grundskolan, hans stora utmaning var att fylla i projektplaner för att äska statliga pengar till kommunens nya vatten- och avloppssystem. Formulären är gjorda för folk som doktorerat i VVS+teknik så visst finns det stora gap att fylla.

- En annan av utmaningarna är skillnaden mellan kvinnor och män. De finns många fler kvinnor som är analfabeter än män. Detta beror på flera faktorer men här sätter jag ljuset på två av de bakomliggande tankesätten: 1) varför utbilda kvinnor när de ändå bara ska ta hand om huset och djuren?, 2) det är för farligt att låta flickor promera 2-4 timmar enkel väg till skolan, de kan ju bli våldtagna eller bortrövade (tyvärr sant). Vårt arbete med alfabetisering med speciellt fokus på vuxna kvinnor blir också ett väldigt viktigt arbete för jämlikhet i samhället och vi har väldigt fina kvalitativa resultat pa den aspekten av vårt arbete.

Hur hjälper Dispurse egentligen till?

Vi hjälper till att göra saker enklare. Vi hjälper folket att se att framtiden kan byggas från individnivå och ut och inte bara från regering och kongress och ner. Vi börjar med alfabetisering som startpunkt men samtidigt hjälper vi borgmästarna och deras team drömma om hur de egentligen skulle vilja ha sina byar och kommuner. Sedan hjälper vill till att hitta vägen fram till det drömda samhället genom olika utbildningslösningar som kan genomföras av en rad olika aktörer, inklusive kommunerna själva. Självklart är vår egen lösning Focus ett väldigt viktigt verktyg då vi hjälper många att få kunskap som annars inte haft möjligheten att få det. 

- Vi arbetar direkt med alfabetiseringen i samarbete med kommuner och skolor och vi har nu riktigt intressant diskussioner med skolverket om hur de kan använda Focus som ett av sina standardverktyg för alfabetisering. Vi arbetar dessutom i nära samarbete med ministeriet för social inklusion och deras mödravårds- och socialbidragsprogram.

Dispurse verkar nu i de 3 av de 6 mest utsatta regionerna?

Det stämmer. Peru har 26 regioner och vi arbetar nu i 3 av de 6 mest utsatta. Alla uppe i bergen. Vi har valt att prioritera de mest utsatta regionerna ur perspektivet att de har högst andel analfabetism vilket innebär att de statistiskt också har andra problem som brist på tillräcklig näring. Vi ser dock att många människor genom att kunna läsa, skriva och räkna med vardagen som utgångspunkt ganska snabbt kan erfara små men viktiga förbättringar. Det kan handla om att man får rätt betalt för sina varor på marknaden eller att man förstår om man ska skriva på ett kontrakt eller inte.   

Samarbete med det Peruanska utbildningsministeriet

Glädjande nog har vårt arbete uppmärksammats allt mer och i höstas blev vi kontaktade av Minedu, Ministerio de Educación del Perú. De har visat ett stort intresse av vår app Focus, och vi håller nu på att planera för gemensamma utvärderingsprojekt i fyra regioner under 2018.

- Hur kan detta påverka Dispurse verksamhet?

- Detta kan ha väldigt positiv inverkan på arbetet med att utbilda mot fattigdom. Om allt faller väl ut med pilotprojekten kan var typ av utbildning kunna bli upphöjd till officiell del av Peruanska läroplanen för vuxna vilket skulle accelerera teknifieringen av vuxenutbildningen över hela Peru.

- Hur valideras effekten av Dispurse arbete?

Det största privata universitetet i Peru, La Universidad Catolica, PUCP, har sedan i våras en pågående valideringsprocess för att utvärdera om Focus ger motsvarande grundskolekunskaper inom läsa, skriva och räkna. Vi räknar med att denna validering ska kunna presenteras i början på 2018.

- Det låter mycket spännande. Fortsatt lycka till Håkan, vi hörs snart igen!

- Tack, jag lovar att börja återrapportera mer frekvent nu!

Håkan Silfverlin

Vi välkomnar ditt stöd!

Då hjälper du också människor att läsa, skriva och räkna!

Do you prefer English? Click here!